แนะนำแบรนด์

แนะนำแบรนด์

แนะนำแบรนด์

แนะนำแบรนด์

แนะนำแบรนด์

แนะนำแบรนด์

แนะนำแบรนด์

แนะนำแบรนด์

แนะนำแบรนด์

แนะนำแบรนด์

แนะนำแบรนด์

ร่วมงานกับเรา

KONVY.COM  เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่!! ร่วมปลุกพลังสร้างสรรค์ในตัวคุณ ถ้าพร้อมแล้วมาเป็นคนที่ใช่สำหรับเราสิคะ !!  

 


NOW HIRING!!  

CUSTOMER SERVICE TEAM

Head of Customer Experience


We are seeking a visionary and experienced Head of Customer Experience (CX)of Konvy International  to lead our team in creating exceptional customer experiences across all touchpoints. As the Head of CX, you will play a pivotal role in shaping our company's customer-centric culture and driving continuous improvement in customer satisfaction and loyalty.


Responsibilities:


 1. Oversee the Customer Service team:

  1. Provide strategic leadership to the Customer Service team, ensuring a high-performing, customer-focused team.

  2. Collaborate with the Customer Service Manager to develop and implement effective customer service strategies, policies, and procedures.

  3. Monitor and analyze customer service metrics, identifying areas for improvement and implementing corrective actions.

  4. Foster a positive and supportive work environment for the Customer Service team, promoting continuous learning and development.

  5. Enhance customer service performance:


 1. Drive improvements in key customer service metrics, including Customer Satisfaction (CSAT) and Time to Resolution (TTR).

  1. Implement standardized operating procedures (SOPs) to ensure consistent and quality customer service across all channels.

  2. Introduce lean processes and process improvement initiatives to streamline customer service operations and reduce costs.

  3. Optimize the customer journey:


 1. Oversee the customer journey across all touchpoints, including online (our platform) and offline stores.

  1. Identify and analyze customer pain points and opportunities for improvement throughout the customer journey.

  2. Design and implement initiatives to enhance customer interactions and create seamless, positive experiences at every touchpoint.

  3. Collaborate with cross-functional teams to ensure alignment and integration of customer experience initiatives.

Qualifications:


 1. Bachelor's degree in business administration, marketing, customer service, or a related field.

 2. Minimum of 5 years of experience in a leadership role in customer experience or customer service.

 3. Proven track record of success in developing and implementing customer experience strategies that drive measurable improvements in customer satisfaction and loyalty.

 4. Strong understanding of customer journey mapping and customer experience principles.

 5. Expertise in customer service operations, including SOPs, lean processes, and process improvement methodologies.

 6. Excellent communication, presentation, and interpersonal skills.

 7. Ability to influence and motivate others to achieve common goals.

 8. Passion for creating exceptional customer experiences.


Customer Service Representative 2 ตำแหน่ง!

Responsibilities:

- ให้บริการลูกค้าในการให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการผ่านทางโทรศัพท์และช่องทางการสื่อสารต่างๆ (Live Chat, Email, Facebook inbox, LINE และช่องทาง Marketplace)

- เน้นการตอบคำถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าบนหน้าเว็บและแอปพลิเคชั่น ผ่านช่องทาง Live chat โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อให้ได้เร็วที่สุด

- ตรวจสอบข้อมูลคำสั่งซื้อและดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อในระบบ (Order Processing) เพื่อให้เจ้าหน้าที่คลังสินค้าดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามเวลาที่กำหนด

- ติดตามประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภายในที่เกี่ยวข้องกับการสอบถามข้อมูลสินค้า การใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น และคำสั่งซื้อ เพื่อตอบข้อสงสัย และให้ลูกค้าได้รับการบริการทั้งก่อนและหลังการขายที่ดีที่สุด

- ติดต่อประสานงานกับคลังสินค้าและผู้ให้บริการขนส่ง ในการติดตามสถานะและข้อมูลการจัดส่งให้กับลูกค้า

- รับคำร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อวิเคราะห์และพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ในเวลาที่รวดเร็วที่สุด

- รับฟังปัญหา ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆจากลูกค้าและนำมาเสนอแนะกับทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และการให้บริการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น

- อาจต้องมีการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษกับลูกค้า ผู้บริหาร ทีมงาน หรือผู้ให้บริการด้านต่างๆบ้างในบางโอกาส

- ปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ทั้งคุณภาพและปริมาณ (KPI) ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

- ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน


Qualifications:

- เพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้ความเข้าใจและมีใจรักในด้านความสวยความงาม รู้จักผลิตภัณฑ์ความงาม และหากมีความเชี่ยวชาญในการแต่งหน้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Call Center หรือ Customer Service อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป และหากมีประสบการณ์หรือความรู้ในธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าความงาม หรือ ธุรกิจ ecommerce จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่ ที่มีคุณสมบัติโดดเด่น และมีประสบการณ์ฝึกงานหรือทำงานพิเศษ

- ฉลาด มีไหวพริบ มีทักษะในการสื่อสารเป็นเลิศ ทั้งทางการเขียน (แชท) และทางโทรศัพท์, มีมารยาทในการสนทนา, การใช้น้ำเสียง, และคำพูด

- สื่อสารภาษาไทยได้อย่างถูกต้องทั้งการพูดและการเขียน และสามารถพิมพ์สัมผัสได้

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

- มีทักษะการแก้ไขเฉพาะหน้า, การเจรจาต่อรอง, และการใช้คำพูดโน้มน้าวจูงใจผู้อื่น

- สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ (Shift time) ตามเวลาที่ได้รับมอบหมาย และวันหยุดได้

- มีใจรักในงานบริการ (Service Mind) และมีทัศนคติเชิงบวกกับลูกค้าและงานที่ต้องรับผิดชอบ

- มีความอดทนอดกลั้น สามารถรับมือหรือทำงานในสภาวะที่มีความกดดันสูงได้

- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และโซเชียลเน็ทเวิร์ค
- มีความเข้าใจในการทำธุรกิจโดยซื้อขายสินค้าหรือโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


BUSINESS  DEVELOPMENT TEAM

Business Development Executive(Support PH & MY team)

Responsibilities:

- Building business relationships with current and potential clients

- Maintaining and updating sales, marketing and business development documentation

assisting with team and partnership projects

- Collaborating with manager on sales goals

- Collaborate with internal departments including marketing, production and fulfillment, etc  to execute on sold campaigns

-Track and report outcome from partners

- Address partner issues with support or the platform


Qualifications:

- Minimum of a Bachelor’s Degree in Business, Marketing, Finance or similar field.

- Minimum of 2 years of experience in sales, business development or similar role.

- Excellent multitasking skills.

- Good verbal and written communication in english skills.

- Ability to present and explain ideas to a variety of audiences.

- Strong organizational and time management skills.

- Strong customer service skills.

- Ability to sell value and create credibility.

- Ability to maintain a high level of professionalism and confidentiality.

- Enthusiastic to build good relationships with people.


TIKTOK OPERATION TEAM

TSP Key Account Management

Responsibilities:

- Planning Live stream with one or multiple TikTok Shop Partner(TSP);

- To ensure Live Stream performance (GMV, CTR, C_O, etc);

- Coordinate with internal team for Live Stream artwork (if needed), PDP frame

- Be the middle person between TikTok platform and TSP, to ensure information are

shared between parties and communicated via live stream;

- Bi-weekly performance review with TSP(s) on past performance and how to improve

Live Stream performance to achieve GMV target;

- Research & Monitor engagement (e.g. comments and shares) and adapt/apply work

to be the most efficient;

- To ensure the live stream quality are up to standard of Konvy’s branding, included

but not limited to Host’s tone of voice, overall style, presentation style,

engagement, live stream room set up;

- To be able to arrange Live stream, provide live stream strategy should Konvy decide

to expand the live stream to inhouse operation;

- Able to train team members for live stream operation, OBS set up and guiding a

successful live stream;

- Able to design product promotion specifically for Live Stream to increase sales or to

add on selling point for live stream;

- Set up LSA or VSA (with TikTok ads) and monitor Live Stream performance; weekly

internal review shall be conducted to ensure the performance of the Ads group.

- Align short video strategy with Live stream to maximize GMV performance.


Qualifications:

- Bachelor degree in Business Administration, Economic, or Management Studies.

- Able to communicate in English & Thai. Chinese would be a Plus.

- Prefer to have at least 1-2 years experience in Social Commerce (preferably in TikTok

Shop) and have experience in Live Stream operation for TikTok Shop.

- Have experience in TikTok ads and have good understanding of set up and matching

Ads strategy with Live stream or short video content (LSA & VSA).

- Catch up current trends especially beauty trends

- Positive and can do attitude

- Good personality, easy to make friends with othersRETAIL OPERATION (OFFLINE STORE) TEAM

Head of Offline (Offline Store)

Responsibilities:

- Manage all new store openings from a retail operations perspective.

- Drive sales and profitability ensuring the achievement of all KPI’s as set by the company

- Build a team that is empowered to exceed within the store

- Providing leadership, training and developing team capability

- Strong visual merchandising skills and the ability to drive business through creativity, fashion consciousness and commercials.

- Lead and monitor day to day retail operations and monitor sales achievement

- Maintain a focus on commercial acumen ensuring the team have an understanding of the performance of the store

- Manage effective control of costs

- Drive a customer centric culture ensuring that each customer looks and feel fabulous

- Adhere to all company behavior, policies and procedures

- Recruiting Beauty Advisor /Sale Staff, Training product knowledge to store sale staff

- Managing retail store operations, Marketing and promotion events 

- Managing operational day to day tasks as assigned


Qualifications:

- Bachelor's Degree or higher in related fields

- Excellent of both English & Thai in speaking, reading, and writing

- 5-10 years of experience in store and retail operation

- Proven experience in managing a high sales turnover, multi-site beauty and fashion store

- A passion for the retail industry, exceptional service and a strong sense of personal style and presentation

- Strong leadership skills with a proven ability to motivate individuals and teams

- Good at Analytical Skill and get used to with digits and number for sales revenue forecast and calculation.

- Can-do attitude, have sense of urgency, proactive and multitasking

- Strong interpersonal and communication skills 

- Ability to work under pressure and handle ad-hoc and multiple projects simultaneously


Visual Merchandiser Manager

Responsibilities:

- Create and implement compelling visual merchandising strategies that align with the brand and drive sales.

- Lead and oversee the design and flow of in-store displays, ensuring consistency, quality, and brand alignment.

- Collaborate with store management and design teams to optimize store layouts for maximum visual impact and customer flow.

- Plan and execute window displays, in-store signage, and product presentations.

- Curate product displays that showcase merchandise in an appealing and engaging manner.

Stay informed about industry trends and competitor displays to maintain a competitive edge.

- Develop and manage budgets for visual merchandising initiatives.

- Identify cost-effective solutions without compromising on quality.

- Collaborate with marketing, sales, and product teams to ensure alignment with overall brand strategy.


Qualifications:

- Bachelor’s degree in Visual Merchandising, Marketing, or a related field.

- Proven experience as a Senior & Manager Visual Merchandising or in a similar role.

- Strong creative and artistic skills with a keen eye for detail.

- Excellent leadership and communication abilities.

- Ability to analyze sales trends and customer behavior to inform merchandising decisions.

- Proficient in design software and Microsoft Office Suite.
Store Manager (Siam Center & The Mall Bangkapi Branch)

Responsibilities:

- Develop BA Performance to reach the Sale target.

- Sufficient manpower coverage. Motivate evaluate and retain a dynamic and effective BA Team with good integrity and team spirit.

- Plan and control Overtime, Maintain daily sale target.

- Provide data to Ding talk for duty roster, OT, competitors information feedback market situation.

- Leading, Training, Coaching team.

- Control and check accounting report (everyday).

- Take Full ownership of store and lead to the successful and achievement.

- Drive continuous improvements in the store ‘sales, productivity and profitability.

- Daily, Weekly and monthly action plan to deliver the expected sales results.

- Work with the team to best handle customer complaints.

- Perform and supervise store opening and closing procedures and to ensure the process follows company SOP.

- Work with the BA to manage inventory and minimize stock loss.

- Lead the recruitment process for front line staff and work together with relevant HR Dept, to successfully close the vacant positions in the store.

- Lead the store morning meeting to ensure accurate and consistent communication to the BA Konvy.

Improve BA morale leading to positive and dynamic working attitude.


Qualifications:

- Bachelor’s degree in any field

- Have leadership skills, Excellent communication skills

- Excellent problem solving, presentation and negotiations skills

- Background in cosmetic industry

- Minimum 3-5 years experiences in managing a team of no less than 6 member

- Knowledge of store operation management

- Strong customer service mindset

- Good analytical skills

- Good command of EnglishBeauty Advisor (ประจำสาขา เดอะมอลงามวงศ์วาน, สยาม และเดอะมอลล์บางกะปิ)

Responsibilities

- สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าโดยการดูแลและให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์

- รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

- ดูแลสต๊อกสินค้า, คิดเงิน

- จัดหน้าร้านให้สวยงามดึงดูดลูกค้าเพื่อกระตุ้นยอดขาย จัดร้านตามโปรโมชั่นต่างๆ และดูแลรักษาความสะอาดร้านให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ

- ปฏิบัติตามกฏและนโยบายของร้านอย่างเคร่งครัดเพื่อให้แน่ใจว่าร้านได้มาตรฐานความปลอดภัยและเพื่อป้องกันความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้น

- รายงานความเรียบร้อยและปัญหาที่เกิดขึ้นในร้านกับผู้จัดการร้าน

 

Qualifications:

- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรืองานบริการอย่างน้อย 6 เดือน

- หากมีประสบการณ์ขายสินค้าหมวดบิวตี้ เช่น สกินแคร์ เมคอัพ มาก่อน (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

- บุคลิกภาพดี มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี

- มีความรักในงานขาย และงานบริการ

- สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้ระดับปานกลาง หรือ สามารถตอบคำถามลูกค้าชาวต่างชาติได้GROWTH MARKETING TEAM

Ads Optimization Team Leader

Responsibilities:

- Plan, Analyze, and optimize for measuring campaigns performance and proactively create strategic recommendations to meet campaign goals and improve performance.

- To monitor campaigns across various platforms (Google AdWords/ YouTube / Facebook/ IG / X / Tiktok) and can lead the team to optimize.

- Coordinate with other internal eg. Social Media / Growth Marketing / Content.

- Understand business strategy and explore new paid media tactics to align with the strategy.

- Analyze and present monthly progress reports every platform and suggest the next step.


Qualifications:

- Over 3 - 5 years of experience in Optimization or Biddable roles.
- Strong knowledge of Google AdWords and Facebook.

- Understanding of Bid Management Tools.
- Can have an attitude & high passion.
- Experience from ecommerce business is a plus.
- Good command in English.


Ads Optimization 

Responsibilities:

- Responsible for day to day operations of paid marketing channel and hands-on execution of performance campaigns on Google, Facebook and other ad network.

- Monitor budget pacing and performance against goals.

- Work directly with brands and support team to reach brands and company’s goals.

- Prepare performance analysis report and make actionable recommendations. 

- Budget planning and allocation for all performance marketing channel

- Strategize Ads concept across all channels and platforms

- Become a product champion (e.g. Youtube, Line, etc)

- Actively participates in the support and development of new ideas


Qualifications:

- Degree in Business, Digital marketing, or related field.

- At least 1 year experience in paid performance marketing

- Highly adaptable and has ability to learn quickly.

- Analytical thinker with a Data-driven and growth mindset

- Able to prioritize and meet deadlines when working on multiple projects.

- Proficient in Excel and data analytics tools (e.g. Google Analytic) will be a big plus.

- Fluency in both Thai and English is a must.


Sales Executive (Out of home media)

Responsibilities:

- Drive the full sales cycle end to end, from prospecting clients to onboarding of new customers.

- Contact potential clients to describe media advertising opportunities and also build & manage strong relationships with existing clients/business partners.

- Manage end-to-end sales-to-delivery process (e.g. media slot inventory checking, media bookings, material submission follow up and ensuring campaigns are set properly to all agreed channels.

- Be the media expert, providing product knowledge and insights to potential customers.

- Maintain a pro-active and KPI driven approach to sales.

- Communicate effectively to manage client expectations and ensure they receive a great experience as well as results


Qualifications:

- Bachelor's degree in business, sales or any related discipline is an added advantage.

- 3 years+ experience in media sale.

- Experiences in out of home media sales will be highly preferred.

- Sales target driven and result oriented.

- Professional verbal and written communication skills both in English and Thai.

- Very good personality with excellent communication, negotiation and presentation skills.


Creative Graphic Designer

Responsibilities:

- Collaborate with marketing team on design projects and marketing campaigns. Assist the project briefing and scoping to ensure a healthy balance of results and inspired creative work

- Capture, interpret and transform idea into design

- Work within Marketing team, help defining the design for all branding and promotion artwork every channels including Facebook, Instagram, Twitter LINE and other relevant platforms

 - Design & create interactive materials including but not limited to banner, infographic, motion graphic, photo and short VDO

-  Work together with team members to deliver assigned artworks in a timely manner and high-quality standards

- Be responsible to revise and improve artworks in accordance with feedback from team

- Support in additional marketing activities and special events


Qualifications:

- Thai, Male/Female 25 - 30

- Bachelor degree in related field

-  3 years of experience in creative and graphic design

- Proficiency in Adobe Creative Suite especially After Effects, Premiere Pro, Photoshop, and

Illustrator

- Highly discipline, detail-oriented and strong passion in creativity and design

- Creative, Good teamwork, highly responsible, always strive to improve, energetic, and able to work under  pressure

- Good understanding in social media design concept


E-COMMERCE OPERATION TEAM

E-Commerce Marketplace Specialist

Responsibilities:

- Research, review, and analyze the effectiveness and efficiency and develop strategies for the platform's advertising.

- Ads optimization to reach target audience in Shopee, Lazada and related channels.

- Develop and implement data-driven recommendations to improve campaign performance.

   - Continuously monitor advertising performance, proactively identify emerging trends and issues, and develop strategies to address them.

- Create and maintain sales data reporting/dashboards to share with leadership. Reporting cadences include daily, weekly, monthly, and ad hoc updates as needed.


Qualifications:

- Bachelor’s degree in business, marketing, or related field

    -  1-2 years’ working experience in e-commerce with marketplace knowledge is preferred. Fresh graduate is welcomed (fast learner)

-  Analytical and organisational skills, and excellent attention to detail.

- Excellent communication, interpersonal skills, and ability to build relationships.

- Strong proficiency in tools such as platform’s tools and Excel

   -  A passion for analytics and a desire to stay up to date on the latest trends and best practices in data analysis and advertising.

- Good command of Thai and EnglishMERCHANDISER TEAM

Merchandiser Manager

Responsibilities:

- Monitor market trends and understand the business requirements / key categories.

- Study and understand consumer lifestyle trends, seek out new products to meet consumers needs to increase sales and market share.

- Analyse current product ranges and their performance.

- Develop and implement strategic plans for the portfolio, including product development or selection across categories.

- Liaising with internal teams to drive strategy which include planning, advertising, and merchandising.

- Work closely with relevant parties on activities to build brand awareness of new products, revive sales of slow-moving products and to drive sales for existing products.

- Manage plans for stock levels, pre-empt and respond to changes in demand and supply and logistics-related challenges.

- Set roadmaps for product launches – develop key activities, follow-up items, timeline at SKU level; align plans with key stakeholders to ensure timely launch.

- Meeting suppliers and negotiating terms of contract.

- Communicating the direction of campaigns and promotional events on the platform to sellers.

- Reporting and presentation for stakeholders.

- Any other task as per assigned.


Qualifications:

- Bachelor’s Degree in Business Management/Sales & Marketing.

- 5 – 7 years of relevant experience in retail merchandising (Beauty sector) or related field.

- Prior experience in FMCG or challenging retail environment preferred.

- Problem solving skills.

- Good in networking and relationship skills.

- Coaching skills.

- Delegation & team management skills.

Merchandiser (Junior or Senior)

Responsibilities:

- Procurement about beauty products

- Manage sale target and gross profit according to target

- Negotiate with vendor about promotion, price, cost, stock, etc.

- Create promotion plan with vendor and marketing

- Searching for new product to sell in our channel

- Keep good relationships with existing suppliers and search for new vendors for future products as well

- Coordinate with other team for the most effectiveness and manage problems and work cross-functionally to ensure on-time delivery

 

Qualifications:

- Female / Male age 24-35 years old

- Bachelor's Degree or higher (all branches)

- Have at least 2 years of experience in procurement or purchasing coordination

- Interested in beauty products

- Be careful and thorough and responsibility

- Good negotiation skills and can solve problems well

- Have a passion and knowledge about beauty products

- Able to work under pressure

- Good use of Microsoft office programs


ACCOUNTING & FINANCE TEAM

Investment Relationship Manager

Responsibilities:

Fundraising:

- Execute financial analysis, modelling and valuation to support business cases and inform deal structure/ negotiation

- Set up data room and gather information for the fundraiser

- Perform initial business/ financial due diligence

- Liaise with third party advisors (finance, tax and legal) for the due diligence to ensure it well complete

- Assist management with presentation of answers for investor Q&A

Investor Relationship:

- Communicating with current and potential investors to provide them with information about the company's performance, financials, and growth prospects

- Building and maintaining relationships with investors and other stakeholders in the investment community.

- Preparing and disseminating press releases, financial reports, and other communications to keep investors informed about the company's performance.

Corporate Development:

- Working closely with the CEO/CFO and other senior management to ensure that the company's messaging and financial information is accurate and consistent.

- Maintaining accurate and up-to-date records of all investor communications and interactions.

- Providing support to other teams, such as the finance and legal teams, as needed.

- Staying informed about SEC and other regulatory requirements related to investor relations


Qualifications:

- At least a bachelor's degree in finance, business, economics, or a related field.

- Thai nationality with proficiency in English communication skill (reading, writing, and speaking). 

- Strong communication and interpersonal skills, as well as the ability to present financial information in a clear and concise manner.

- Experience in financial analysis and the ability to interpret financial statements and reports.

- A strong understanding of the financial markets, industry trends, and regulations related to investor relations.

- Strong organizational skills, attention to detail, and the ability to multitask and prioritize effectively.

- Strong writing and presentation skills, as well as the ability to create effective communications and presentations.

- Experience in public relations, communications, or a related field is a plus.

- Strong knowledge of Microsoft office tools, particularly Excel.

- Ability to work in a fast-paced and dynamic startup environment.


Accounting Supervisor(GL)

Responsibilities:

- Review and monitor to ensure that the details of monthly financial statements are prepared accurately and completely.

- Review GL accounts reconciliation and follow up to close outstanding items.

- Prepare related party transactions.

- Vat declaration and reconciliation.

- Prepare and submit PND51, PND50.

- Monitor fixed assets, inventory and participating in annual physical count.

- Prepare and submit a full range of taxes in compliance with laws and regulations to be complete, accurate, and within a timeframe to Revenue Department.

- Coordinate with relevant parties such as auditors, revenue department.

- Other related tasks as assigned.

Qualifications:

- Bachelor's degree or higher in accounting

- At least 5 years’ accounting & finance experience

- Strong knowledge of TFRS for both NPAEs and PAEs, cost accounting, financial reporting process, and tax regulations

- Big 4 audit firm experience is a plus

- Experience from FMCG or e-commerce business will be advantage

- Proficient in Microsoft Office

- Analysis skills, detail-oriented and able to identify problems, develop solutions and implement actions to resolve issues and ability to do process improvement

- Able to demonstrate accuracy and attention to detail

- Good in writing and speaking English


Account Payable (AP)-Consignment

Responsibilities

- บันทึกบัญชีเจ้าหนี้รับฝากขาย 

- ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษี / ใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงิน

- จัดทำรายงานภาษีซื้อ

- จัดทำ ตรวจสอบความถูกต้องของ Sale report, Inventory report สินค้าฝากขายประจำเดือน

- ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการตรวจนับสินค้า และกระทบยอดการตรวจนับสินค้าฝากขาย 

- กระทบยอดบัญชีและจัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- จัดเก็บเอกสารทางบัญชี

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีบริษัท

 

Qualification

- จบการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาบัญชี (GPA 2.5 ขึ้นไป)

- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ละเอียดรอบคอบ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี และเก็บรักษาไว้ในที่ที่ปลอดภัย

- ซื่อสัตย์ และเก็บรักษาความลับได้ดี

- มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Excel, Word

- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานบัญชี ภาษี สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

- มีความอดทนต่อสภาวะกดดันได้

 

Finance Officer

Responsibilities

- Responsible for all payment transactions.

- Proceed payment transactions in the local ERP and bank system.

- Prepare and update daily and monthly cash flow reports. 

- Work closely with accounting and other functions to ensure the correctness of document before payment process - Reconcile bank GL account with bank statement 

- Other ad-hoc assigned by supervisor.

 

Qualification:

- Bachelor’s degree in Finance, Accounting, or any related field.

- 3-5 years’ experience in relevant areas: payment, treasury management.

- Experience in working with MNCs is preferred.

- Good command of written and spoken English.

- Proficiency in Microsoft Office.

 HUMAN RESOURCE TEAM

Human Admin (Warehouse) - เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบุคคล - ประจำคลังสินค้าลาดกระบัง 

สถานที่ทำงาน: ถนนพัฒนาชนบท 4 เขตลาดกระบัง (ใกล้ Airport Link Ladkrabang)

วันหยุด: หยุด เสาร์ เว้น เสาร์

Responsibilities:

- ประสานงานการสมัครงานและสัมภาษณ์งานและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- ประสานงานทั้งภายในและภายนอก เช่น ติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ยืนยันการนัดสัมภาษณ์และติดตามผลการสัมภาษณ์งาน ฯลฯ

- ประสานงานการนัดเซ็นสัญญา ออกเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎระเบียบบริษัทฯสัญญาจ้างงาน สัญญารักษาความลับทางการค้า สัญญาค้ำประกันการทำงาน ฯลฯ

- จัดทำแบบฟอร์มและติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานระยะทดลองงาน / ประจำปี

- ติดตาม บันทึกข้อมูลเวลาทำงานของพนักงาน (Time Attendance) เพื่อเป็นข้อมูลส่งจัดทำเงินเดือน หรือค่าตอบแทนอื่น ๆ ส่งให้หัวหน้าตรวจสอบ

- บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประวัติพนักงาน เป็นต้น

- สรุปรายชื่อพนักงานเข้าใหม่-ลาออก เพื่อยื่นข้อมูลยังสำนักงานประกันสังคม

- ดำเนินการจัดทำเอกสารลาออก 

- สรุปรายงานประจำสัปดาห์/เดือน/ไตรมาส

-  สั่งซื้ออุปกรณ์สำนักงาน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

 

Qualifications:

      - จบการศึกษาตั้งแต่ ปวส หรือ ระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารทรัพยากรมนุษย์, จิตวิทยา, กฎหมาย, รัฐศาสตร์, การจัดการ เป็นต้น

- มีประสบการณ์การทำงานด้าน HR Admin จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีทักษะการสื่อสารและประสานงานที่ดี

- มีความคิดริเริ่ม มีไหวพริบและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างดี

- สามารถทำงานเป็นทีมและมีความเป็นมืออาชีพในงาน

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (MS Office) ได้ดี

- เข้าใจสายงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคคล มีจิตสาธารณะ ช่างสังเกต ละเอียดและรอบคอบ

- ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี 


Receptionist & Administrative

Responsibilities:

Reception:

- Greet and welcome visitors in a professional and friendly manner.

- Handle incoming calls in a professional and courteous manner.

- Provide administrative support to the HR team, including scheduling appointments, preparing meeting agendas, and handling correspondence

- Manage the reception area to ensure it is tidy and presentable.

- Assist visitors with inquiries and provide accurate information.

- Order and stock office supplies.

- Perform other duties as assigned.


Qualifications:

- Bachelor’s degree or equivalent; additional administrative or customer service training is a plus.

- Proven experience in a similar role is preferred but not mandatory, Fresh graduate are welcome

- Able to speak in English is a must and Chinese is preferred.

- Excellent communication and interpersonal skills.

- Proficiency in Microsoft Office Suite (Word, Excel).

- Friendly and professional demeanour.

- Ability to handle sensitive information with confidentiality.


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) 1 อัตรา

Responsibilities:

  - ตรวจสอบ เสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในกาทำงาน

  - วิเคราะห์แผนงาน/โครงการ เพื่อชี้บ่งอันตราย ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งกำหนด     มาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง

  - จัดทำแผนการฝึกอบรมความปลอดภัยประจำปี เช่น แผนการซ้อมหนีไฟ แผนฉุกเฉิน ความรู้ด้านอาชีวอนามัยแล ความปลอดภัย

  - ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน

  - แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน

  - ดำเนินการสอบสวน รายงานและวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน พร้อมหาวิธีป้องกันการเกิดซ้ำ

  - ดำเนินงานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน OHSAS/TIS 18001  (Occupational Health Safety System)

  - ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อม  ในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ

  - ตรวจสอบสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า

  - รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง

  - ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย


Qualifications:

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาความปลอดภัยอาชีวอนามัย, วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย, วิศวกรรมความปลอดภัย หรือวุฒิอื่น ๆ สำหรับผู้ที่ผ่านอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพ 180 ชั่วโมง

- มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปด้าน จป.วิชาชีพ

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word/ Excel/ Power Point ได้ดี

- มีความขยันอนทนในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและมีความเป็นผู้นำสูง

- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา

- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- มีทักษะด้านการสื่อสารและสามารถลงมือปฏิบัติงานเชิงลุกได้อย่างดี


Konnet

Konnet is a leading developer of innovative products with competitive advantage to meet client needs and has its own brand as NU brands.


Senior Graphic Designer(Packaging & Product Design)

Responsibilities

- Lead packaging design and brand across all ranges

- Create, develop, translate the brand & product identity into packaging design

     - Work with the marketing team to understand product concept, requirements, target audience, and brand identity

- Work with NPD on the packing from concept through to final product

     - Present ideas, designs, solutions to the marketing team and incorporating feedback into your  final design.

    - Conceptualize and execute creative print design ideas, including visuals for packaging and trade marketing

- Produce prototypes/mock-ups and test functionality & practicality

- Up to date with market trends and consumers for packaging materials

     - Coordinate with suppliers to ensure proof is of good quality and in line with production specifications.

- Review packaging samples, print artwork and print proofs.

- Define specification of printing packaging for controlling the quality of incoming products.

- Improve the design of existing products.


Qualifications:

- Bachelor’s degree or higher in Marketing, Business Administration or related.

- At least 3-4 years experience in e-commerce, online marketing or relevant functions.

- Good Command in English.

- Strong leadership, analytical skills, management skill and communication skills.

- Proactive and can-do attitude.Product Development Marketing Manager - Konnet

We are seeking a passionate and experienced Product Marketing Manager to join our dynamic team at Konnet, a leading developer of innovative products with competitive advantage to meet customer needs. As a Product Marketing Manager, you will play a crucial role in identifying new product opportunities, conducting competitor analysis and surveys, developing and implementing go-to-market strategies, and overseeing the entire product lifecycle from development to launch. You will be responsible for ensuring that our products are successfully introduced to the market and achieve their full potential.

Responsibilities

- Lead the product development team: Spearhead the creation of innovative products with compelling selling points for the market.

- Build the roadmap and product pipeline: Develop a comprehensive roadmap, presenting it to upper management while analyzing customer needs, market trends, potential partnerships, and ROI.

- Seek new opportunities: Evaluate current competitors and assess market situations to identify strategic opportunities.

- Initiate key selling points: Define and oversee the creation of compelling product narratives, ensuring effective copywriting.

- Design product selling points: Analyze new products based on market needs, our identity, direct competitors, and consumer preferences.

- Identify new product opportunities: Conduct thorough market research to discover unmet customer needs and trends within the cosmetic industry.

- Conduct competitor analysis: Analyze the competitive landscape to pinpoint opportunities for differentiating our products.

- Develop and implement go-to-market strategies: Create comprehensive strategies aligning with overall marketing objectives for successful product launches.

- Develop and manage marketing materials: Craft compelling marketing materials that effectively communicate the value proposition of our products.

- Stay up-to-date on industry trends: Continuously monitor industry trends and developments to adapt strategies accordingly.

- New design: Establish design requirements based on briefs from internal and external teams.

Qualifications:

- Bachelor's degree in marketing, business administration, or a related field.

- 5+ years of experience in product marketing or a related field.

- Proven experience in identifying new product opportunities and conducting market research.

- Strong understanding of competitor analysis and go-to-market strategies.

- Excellent communication and presentation skills.

- Ability to work independently and as part of a team.

- Passion for the cosmetic industry and a deep understanding of consumer trends.


Senior Sales Manager - Konnet

Responsibilities

As the Senior Sales Manager, you will be responsible for leading and managing the sales team to achieve revenue targets and expand our market presence. This role requires a strategic thinker with a deep understanding of the beauty and cosmetic industry, strong leadership abilities, and a proven ability to build and maintain strong relationships with all parties.

Key Responsibilities:

- Develop and implement strategic sales initiatives to achieve revenue goals, effectively negotiating and closing agreements.

- Identify and capitalize on new business opportunities, particularly within Hypermarkets, Chain shops, Wholesales, and other channels.

- Collaborate with the executive team to establish sales targets aligned with overall business objectives.

- Lead, monitor, and analyze performance metrics, providing improvement solutions and presenting findings to upper management.

- Mentor the sales team, fostering high performance and maintaining a positive, collaborative work environment.

- Conduct regular training sessions to enhance the team's product knowledge and sales skills.

- Cultivate and nurture strong relationships with key clients, distributors, and retail partners.

- Identify and pursue new business opportunities to expand the company's client base.

- Stay abreast of industry trends, competitor activities, and market conditions.

- Utilize market insights to develop informed sales strategies and identify areas for growth.

- Prepare accurate sales forecasts and reports for presentation to the executive team.

- Monitor and analyze sales performance against targets, implementing corrective actions when necessary.

- Collaborate with marketing, product development, and supply chain teams to ensure a cohesive approach to product launches and promotions.

- Provide valuable insights to assist in the development of marketing and product strategies.

- Deliver professional presentations, including joint business partnerships, to vendors and clients.

- Generate monthly, quarterly, and annual sales reports.

Qualifications:

- Bachelor's degree in Business, Marketing, or a related field; MBA is a plus.

- Experience as a Sales Manager in the beauty & cosmetic, FMCG industry.

- Demonstrated success in achieving and exceeding sales targets.

- Strong leadership and team management skills.

- Excellent communication and negotiation abilities.

- In-depth knowledge of the beauty and cosmetic market.

- Ability to travel as needed for client meetings and industry events

- Have strong connections with hypermarkets or supermarket sales channels.Benefits:

- KPI Bonus

- Yearly Bonus

- Life Insurance

- Health Insurance

- Birthday Gift Card

- Monthly Cosmetic Discount Coupon

- Quarterly Team Building

- Company Field Trip

 - Social Security

 

 

          If you are interested in this job, Please send CV / Resume with recent photo, salary expected and portfolio to Konvy International Co., Ltd. 

          689 Bhiraj Tower at EmQuartier 21st, 22nd Fl., Unit 2103 – 2108, 2204-2206 Sukhumvit Road, Klongton Nuea, Wattana, Bangkok 10110

       Website: www.konvy.com / Email: recruiter@konvy.com  
      Tel: 02-105-4235 #4 / Fax: 02-051-7310

       Add Line: https://lin.ee/TiWNMGP (Line ID: @hrkonvy)

 

 


ช้อปครบ 499.- ส่งฟรี

สินค้าของแท้ 100%

ส่งเร็วทันใจ

เปลี่ยน/คืนได้ภายใน 14 วัน

รีวิวมากมายจากผู้ใช้จริง

ตะกร้าของฉัน

การสั่งสินค้าเป็น 0

ยอดรวม (0): ฿0

ตกลงสั่งซื้อ
คอนวี่ ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ตรวจสอบและทำความเข้าใจ นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว หากคุณไม่ปฏิเสธและดำเนินการต่อโดยการคลิกปุ่ม
ยอมรับ