ร่วมงานกับเรา

KONVY.COM  เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่!! ร่วมปลุกพลังสร้างสรรค์ในตัวคุณ ถ้าพร้อมแล้วมาเป็นคนที่ใช่สำหรับเราสิคะ !! 

 

NOW HIRING!!  

OPERATION TEAM

e-Commerce Operations Manager

Responsibilities

• Strategic eCommerce - Optimize Konvy’s eCommerce assets include platform excitement, platform spaces, direct traffic media and marketplace

- Platform excitement – create platform excitements including promotions and/or activities to drive traffic, conversion and AOV

- Platform space – ensure the platform spaces including application, website and mobile website are maximized by clearly set appropriate section and quota, as well as objectives, goals, and rotation frequency of each space/section to make it interesting and easy to follow for customers which finally lead to better conversion

- Direct traffic media – manage direct traffic media including app notification, web notification, Line and EDM. Ensure that the selected products/brands/promotions/ activities are interesting to customers and the key messages are communicate accurately. Moreover, ensure that the communications are strengthened by synchronizing each media according to its objective.

- Marketplace – plan monthly promotions/activities of each platform. Ensure that operation process runs smoothly.

• Operation – Ensure that operation process/workflow runs smoothly including promotion setup and banner request/design/setup.

• Team management – strengthen the team by building up moral and company core value. Continuous support each member development.

Qualifications

- Female, age 30 – 35 years old with a passion for beauty business

- Bachelor’s Degree (or higher) in related fields

- Strong eCommerce knowledge and tech-savvy

- At least 5 years experience in online sales and eCommerce with all rounded knowledge such as merchandising, promotion, customer experience

- Familiar with Google Analytics and other eCommerce analytics tools

- Strong analytical, problem solving, communication and project management skills

- Proficiency in Microsoft Office Excel and PowerPoint and able to quickly adapt to new technology and tools

- Proactive and result-oriented

- Ability to work under pressure, meet deadlines and handle multiple projects simultaneously

- Good teamwork and strong interpersonal skills

- Good command of English

- Good knowledge of health and beauty business is preferred

- Experienced in online beauty retailer would be a huge advantage

- Knowledge of CRM, email marketing and mobile marketing would be advantage

 

EDITOR TEAM

Content Editor

Responsibilities

- Create content about cosmetics detail for publishing on website platforms

- Translate article or products detail from Thai - Eng, and Eng - Thai

- Proofread the material to be published

- Stay up to date with the latest Beauty and Cosmetic trends

Qualifications

- Bachelor’s degree in Communication Arts, journalism, or a related field

- Have excellent writing and editing skills

- New Graduated are welcoming

 

Graphic Editor (Retoucher)

Responsibilities

- Using Photoshop to change or enhance the appearance of a photo or other digital image to a Company’s standard

Qualifications

- Bachelor’s degree in Communication Arts, or a related field

- Have excellent retouching, Die Cut, and color adjustment skill

- Expertise in Adobe Photoshop

- New Graduated are welcoming

 

Graphic Editor (Review & Moodshot)

Responsibilities

- Taking pictures for products review and mood shot (in studio and outdoor)

- Design artwork by products type and Brand image

Qualifications

- Bachelor’s degree in Communication Arts, or a related field

- Photography skills and using lighting equipment

- Expertise in Adobe Photoshop

- New Graduated are welcoming

 

MERCHANDISE TEAM

Junior Merchandiser

Responsibilities

- Acquire new brands to on-broad on Konvy platform and aggregators new or trendy brand in their respective beauty industries

- Negotiating deals, trade term, conditions, prices, profit etc., with brand and work with the team to develop matching initiatives to boost revenues

- Ability to negotiate trade term, conditions, prices, profit etc. with new brand. Aim to maximize company’s profit

- Managing relationships and keep good relationships with existing suppliers and search for new vendors for future products as well

- Have basic analysis skill to track brand performance and able to propose execution ideas to help or suggest media package for brand to increase sales

- Able to collaborate well with other team members. Driven to achieve team goal and is transparent to share ideas to help total team improve performance

- Have high accountability and responsibility to follow through each tasks as well as high ownership of each account

- Able to co-ordinate with cross functional team most effectiveness to identify issues and follow up on solutions to ensure on-time delivery

- Able to analysis report, evaluate, and improve new strategy to improve performance

Qualifications

- Female / Male age 24-30 years old

- Bachelor's Degree or higher

- Have at least 2 years of experience in procurement or purchasing coordination

- Interested in beauty products or have a passion and knowledge about beauty products

- High responsibility ,circumspect and able to work under pressure

- Good negotiation and communication interpersonal skills and ability to build relationships

- Good use of Microsoft office programs (excel , power point word)

- Good command of English

 

ACCOUNTING & FINANCE TEAM

Accounting Officer

Responsibilities

- จัดทำรายละเอียดการฝากขายสินค้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการฝากขาย

- จัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด

- จัดทำเอกสารใบกำกับภาษี และจัดทำใบสำคัญจ่าย

- จัดทำแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด. 3,53, Bank Reconciliation

- จัดทำและเก็บเอกสารทางบัญชี,จัดเตรียมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี, ตรวจสอบการนำส่งภาษี

- กำกับดูแลการบริหารจัดการจัดเก็บรายได้ให้ครบถ้วนถูกต้องตามกำหนดเวลา

- ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายประจำเดือน

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายขายและทีมการตลาด และจัดทำเอกสารประจำวัน และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

- ดูแลรับผิดชอบงานด้านบัญชีอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications

- สัญชาติไทย เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชีเท่านั้น (GPA 2.5 ขึ้นไป)

- ละเอียดรอบคอบ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี และเก็บรักษาไว้ในที่ที่ปลอดภัย

- ซื่อสัตย์ และเก็บรักษาความลับได้ดี

- มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Excel word

- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานบัญชี นำมาประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

- มีความอดทนต่อสภาวะกดดันได้

 

Account Receivable

Responsibilities

- จัดทำและบันทึกสินค้าฝากขาย

- ออกเอกสารต่างๆ (ใบกำกับภาษี,ใบส่งของ, ใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน,ใบแจ้งหนี้, ใบลดหนี้)

- วางบิลและรับวางบิลลูกค้า

- บันทึกรายการค้า

- จัดทำรายงานภาษีขาย

- จัดทำต้นทุนการขาย

- ติดตามลูกหนี้ที่ยังไม่ได้รับเงิน

- ติดตามหัก ณ ที่จ่ายจากลูกค้า

- ควบคุมและบริหารจัดการเอกสารบัญชีและการเงิน

- ควบคุมจดหมายขาเข้าและขาออก

- สนับสนุนและช่วยเหลือทีมบัญชีรายได้

- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Qualifications

- สัญชาติไทย เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชีเท่านั้น (GPA 2.5 ขึ้นไป)

- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น MS Word, MS Excel อย่างดี

- มีทักษะด้านการสื่อสารและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- มีความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณและสามารถเก็บความลับได้ดี

- มีทักษะด้านการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

- มีความละเอียดรอบคอบและสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้

 

CUSTOMER SERVICE TEAM

Customer Service Representative

Responsibilities

- ให้บริการลูกค้าในการให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการผ่านทางโทรศัพท์และช่องทางการสื่อสารต่างๆ (Live Chat, Email, Facebook inbox, LINE และช่องทาง Marketplace)

- เน้นการตอบคำถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าบนหน้าเว็บและแอปพลิเคชั่น ผ่านช่องทาง Live chat โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อให้ได้เร็วที่สุด

- ตรวจสอบข้อมูลคำสั่งซื้อและดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อในระบบ (Order Processing) เพื่อให้เจ้าหน้าที่คลังสินค้าดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามเวลาที่กำหนด

- ติดตามประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภายในที่เกี่ยวข้องกับการสอบถามข้อมูลสินค้า การใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น และคำสั่งซื้อ เพื่อตอบข้อสงสัย และให้ลูกค้าได้รับการบริการทั้งก่อนและหลังการขายที่ดีที่สุด

- ติดต่อประสานงานกับคลังสินค้าและผู้ให้บริการขนส่ง ในการติดตามสถานะและข้อมูลการจัดส่งให้กับลูกค้า

- รับคำร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อวิเคราะห์และพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ในเวลาที่รวดเร็วที่สุด

- รับฟังปัญหา ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆจากลูกค้าและนำมาเสนอแนะกับทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และการให้บริการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น

- อาจต้องมีการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษกับลูกค้า ผู้บริหาร ทีมงาน หรือผู้ให้บริการด้านต่างๆบ้างในบางโอกาส

- ปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ทั้งคุณภาพและปริมาณ (KPI)ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

- ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Qualifications

- เพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้ความเข้าใจและมีใจรักในด้านความสวยความงาม รู้จักผลิตภัณฑ์ความงาม และหากมีความเชี่ยวชาญในการแต่งหน้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านCall Center หรือ Customer Service อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป และหากมีประสบการณ์หรือความรู้ในธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าความงาม หรือ ธุรกิจ ecommerceจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่ ที่มีคุณสมบัติโดดเด่น และมีประสบการณ์ฝึกงานหรือทำงานพิเศษ

- ฉลาด มีไหวพริบ มีทักษะในการสื่อสารเป็นเลิศ ทั้งทางการเขียน (แชท) และทางโทรศัพท์, มีมารยาทในการสนทนา, การใช้น้ำเสียง, และคำพูด

- สื่อสารภาษาไทยได้อย่างถูกต้องทั้งการพูดและการเขียน และสามารถพิมพ์สัมผัสได้

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

- มีทักษะการแก้ไขเฉพาะหน้า, การเจรจาต่อรอง, และการใช้คำพูดโน้มน้าวจูงใจผู้อื่น

- สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ (Shift time) ตามเวลาที่ได้รับมอบหมาย และวันหยุดได้

- มีใจรักในงานบริการ (Service Mind) และมีทัศนคติเชิงบวกกับลูกค้าและงานที่ต้องรับผิดชอบ

- มีความอดทนอดกลั้น สามารถรับมือหรือทำงานในสภาวะที่มีความกดดันสูงได้

- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และโซเชียลเน็ทเวิร์ค

 

KONNET TEAM

Retail Sales (Beauty Advisor) Skincare&Makeup Supervisor/Manager

Responsibilities

A retail sales supervisor is responsible for the day-to-day operations of a retail stores, oversees BA (beauty advisor), customer complaint, store inventory, visual merchandising operation.

 

- Drive company sales to achieve the target number , brands’ growth and gain market share of total and individual stores

- Initiate retail strategy and sales operational plan (BA) in accordance with company activities, goal and direction

- Uses the sales reports to monitor sales performance on a daily, weekly and monthly basis to ensures that sales targets are met, and initiative proposed to drive sales by closely collaborating with BA

- Collaborate with trade marketing and sales team to lead BA team reaching the objective, including develop sales technique and training to enhance all BA/BT to be professional skin and make up consultants.

- Ensure the planogramin store, rental shelf, visual merchandise (Shelf decoration), POS ads, shelf visibility & promotional area would align with trade marketing and sales’ direction

- Create and conduct sales activities, develop partnership programs with key vendors and key stores to build relationship and long-term businesses together.

- Effectively allocate sales budget, all resources, manpower, special stores’ promotion/event to ensure maximum return business and achieve recommended sales target.

- Forecast stock quantity and order to sales team in focus items; such as new product, focus/executive product, product for promotion, to meet with on-shelf availability and sales target to maximize sales opportunity

- Develop sales opportunities with supervisor, store manager, store marketing & operation manager including with negotiate shelf visibility to get same store sales growth (SSSG)

- Set KPIs and Lead in recruitment, training, evaluation, motivation and suggestions for the effective BA sales force, retain BA high performance

Qualifications

- Bachelor’s degrees of related fields

- Minimum 3-5 years in sales with experience in managing PC/BA will be an advantage.

- Experience in the retail beauty product or make up would be an advantage.

- People management and demonstrate personal leadership.

- Problem-solving / Decision making / Selling skills.

- Strategic thinking , Sales Analysis skills.

- Interpersonal / Build Strong relationship.

- Team unity, team morale.

- Negotiation skills.

- Good communication and presentation skills in both Thai & English.

 

New Product Development (NPD) Marketing Executive

Responsibilities

- Manage the concept-to-launch execution of specific core and trend skincare products across all categories from a product development and product marketing standpoint; closely work with Marketing Director to gain directional and strategic alignment along the way.

- Be responsible for driving all phases of new product development for select launches, including: trend scouting and ideation, market research, concept development, creation of NPD briefs, communication of key details with sourcing/development team, formula evaluation/approval, product validations, facilitation of trainer and consumer testing, development of product artwork, naming & copy.

- Establishes benchmarks, lead new formula development, work closely with R&D and external labs to deliver on products objectives, understand issues, trends, technologies and reviews product submissions, providing feedback/direction/redirects, establishing user testing, and approves initial formulas.

- Create compelling product concepts and package designs, working closely with the R&D Manager and Creative Director, that generates exciting new opportunities for brand growth

- Work closely with sourcing/development team on prioritization/time management to ensure all key marketing deadlines and milestones are met in order to make launch timing.

- Team up with regulatory and QC team to coordinate all necessary product efficacy and consumer testing; determine testing perimeters, panel questions and necessary in-use testing specific to each product launch.

- Mentor and guide one direct report on product positioning, product assortments, problem solving on individual project assignments, create career pathing and growth plan.

- Support Director on creation of strategic presentation materials needed for team meetings (new product launch set, launching strategy slides, product profiles, marketing material for sharing and promoting, etc.)

- Do plan and timeline for first launching new product to sales channels, prepare marketing material and price promotion to influencers, press and medias.

Qualifications

- 3+ years of experience in skincare and personal care product development

- Strong passion for skincare, beauty products, color cosmetics is preferred

- Flexibility and agility with constant changes and time restraints

- Excellent communication, Team player attitude with an entrepreneurial spirit

- Openness to internal and external feedback on products being developed

- Proficiency in Thai and English

 

Head of Sales / Sales Manager

Responsibilities

- Lead and drive sales team to reach the sales target and company goal at online and offline channels

- Plan, strategize and develop to solid sales plan by yearly, quarterly and monthly of company’s port and each sales’ channel

- Ensure all strategies and plans would deliver smoothly and execute effectively according to the scheduled time

- Initiate , plan and execute sales promotion and marketing visibility  to drive sales to meet target

- Manage a sales team, budget and resource to grow the business and increase sales , revenue, margin as well as opportunity of growth

- Build and maintain working relationship with vendor, stores and the decision-maker.

- Forecast the sales target and manage stock at minimum/maximum level to be enough for selling each promotion rounds

- Manage and plan PC/BA team, visibility, shelf location, POP, stock, and FIFO management at sales stores

- Set KPI and review sales performance through monthly, quarterly, yearly reviews and post activity review to make a progress curve and continuous improving

- Do the good presentation as a company representative with brand image, number analysis and plan proposal to vender to oversee and increase partner relationship to grow the business together

- Make a decision and solve problems from internal (team) and external (vendor) parties including the customer complaint.

- Monitor and evaluate the effectiveness of sales promotion, campaign and activities against the target and commitments.

- Manage multi-brand and entire products in channels portfolio by picking the right items to the right channels including co-developing for potential stores

- Work with trade and marketing team to create sales kits/tools, printing, shelf decoration, ads, banner, online flagship page etc.

Qualifications

- Bachelor’s or Master’s degree in business, marketing, mass communication or related field.

- Minimum 5 years of experience in sales, retail/FMCG, beauty business, business development

- Minimum 2 years of experience in supervising or managing in team is preferred.

- Strong sales and negotiation skills

- Seller mindset, can do attitude, strong ownership, commitment, result Oriented, Self-motivated, rigorous and excellence-oriented

- Strong leadership skill, analytical skills, project management and interpersonal skills 

- Excellent communication, presentation and ability to build relationships

- Fluent in Thai and can Proficiency in English 

- Knowledge in makeup and skincare business would be plus

 

Benefits

- Quarterly KPI Bonus

- Yearly Bonus

- Life Insurance

- Health Insurance

- Full Attendance Bonus

- Birthday Red Envelop

- Monthly cosmetic discount coupon

- Quarterly Team Building

- Company Field Trip

- Social Security

 

 

          If you are interested in this job, Please send CV / Resume with recent photo and salary expected to Konvy International Co., Ltd. 

          689 Bhiraj Tower at EmQuartier 21st Fl., Unit 2104 – 2106, Sukhumvit Road, Klongton Nuea, Wattana, Bangkok 10110

          Website: www.konvy.com / Email: job@konvy.com
          Tel: 02-105-4235 #4, 091-774-9568 / Fax: 02-051-7310

 

ช้อปครบ 499.- ส่งฟรี

สินค้าของแท้ 100%

ส่งเร็วทันใจ

เปลี่ยน/คืนได้ภายใน 14 วัน

รีวิวมากมายจากผู้ใช้จริง

ตะกร้าของฉัน

การสั่งสินค้าเป็น 0

สินค้าทั้งหมด 0 ชิ้น

จำนวนเงิน: ฿0

ตกลงสั่งซื้อ